Komunikat nr 3/2018
Prodziekana Wydziału Sztuki z dnia 15.01.2018 r.
w sprawie organizacji sesji zimowej 2017/18

Sesja egzaminacyjna trwa od 25.01.2018 r. do 07.02.2018 r.

Sesja poprawkowa trwa od 12.02.2018 r. do 24.02.2018 r.

1) Przypominam, że student, który nie mógł przystąpić do egzaminu z powodu braku zaliczenia traci termin, podobnie jak student, który nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia uznanego przez prodziekana.

2) Regulamin Studiów UO nie przewiduje przedłużenia sesji z powodu braku zaliczeń, zatem wszystkie zaliczenia muszą być uzyskane najpóźniej (!) do końca sesji poprawkowej.

3) Przypominam również, że student może ubiegać się o udzielenie urlopu od zajęć bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do jego udzielenia, a nie w momencie, gdy nie zaliczył semestru (Regulamin studiów UO).

Niedotrzymanie wyznaczonych terminów będzie traktowane jak rezygnacja ze studiów i uruchomi procedurę skreślenia z listy studentów (Regulamin studiów UO).

Opole, dn. 15.01.2018