HARMONOGRAM PROCESU DYPLOMOWANIA W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023
WYDZIAŁ SZTUKI UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

ETAP I
Wybór promotorów
● Do 15 października 2022 r. wybór promotora (pracowni dyplomującej), przypisanie w systemie USOS dyplomantów do wybranych promotorów (utworzenie grup seminaryjnych).
● Po tym terminie zmiana promotora (pracowni dyplomującej) możliwa jest na wniosek skierowany do koordynatora kierunku. Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany  rzez pierwotnego oraz nowego promotora.

ETAP II
Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych
Podstawa prawna: (§ 46 , ust 4 i ust. 5. Regulaminu Studiów Uniwersytetu Opolskiego / Uchwała nr 186/2016–2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. W brzmieniu nadanym przez § 1 Uchwały nr 167/2020-2024 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 11 kwietnia 2022 r.)
● 30.01.2023 – Termin zgłoszenia tematów i tytułu prac dyplomowych przez promotorów. Najpóźniej tego dnia promotorzy przekazują drogą elektroniczną (do dr hab. K. Ożoga) listę studentów zawierającą ostateczne tematy prac dyplomowych. Temat pracy składa się z tytułu i krótkiej charakterystyki pracy dyplomowej (np. Portret rodzinny – cykl malarski, olej na płótnie) i jest dostarczany w języku polskim i angielskim. Lista może zawierać sugestie dotyczące wyboru recenzentów.
● 01.02.2023 – przekazanie kompletu danych do dziekanatu (dr hab. K. Ożóg).
● 03.02.2023 – Zatwierdzenie tematów, promotorów i recenzentów przez Kolegium Dziekańskie. Ostatecznego wyboru recenzentów dokonuje Kolegium Dziekańskie.

  • Późniejsze zmiany tematów prac dyplomowych możliwe są do 25 kwietnia na wniosek studenta skierowany do koordynatora kierunku. Wniosek musi zawierać pozytywną opinię promotora pracy dyplomowej.
  • Późniejsze zmiany promotora możliwe są do 25 kwietnia na wniosek studenta skierowany do koordynatora kierunku. Wniosek musi zawierać pozytywne opinie obu promotorów pracy dyplomowej. Wszelkie zmiany tematów, promotorów i recenzentów wymagają zatwierdzenia przez Kolegium Dziekańskie.

02.02.2023–15.02.2023 – sesja egzaminacyjna

ETAP III
Dopuszczenia
● 02.02.2023 – Przygotowanie danych i materiałów do dopuszczeń. Do tego dnia promotorzy wgrywają komplet materiałów niezbędnych do przeprowadzenia dopuszczenia swoich dyplomantów do imiennych folderów na dysku UNI.
03.02.2023 – Weryfikacja kompletności i poprawności wgranych materiałów (dr hab. G. Gajos)
06.02.2023 – Dopuszczenie do dyplomów (dzień pierwszy) godz. 9:00
07.02.2023 – Dopuszczenie do dyplomów (dzień drugi) godz. 9:00
16.02.2023–22.02.20232 – sesja egzaminacyjna poprawkowa
17.02.2023 – Drugi termin dopuszczenia do dyplomów, godz. 9:00

ETAP IV
Obrony – tura lipcowa (egzamin dyplomowy zdawany w terminie lipcowym w świetle regulaminu studiów UO jest egzaminem w pierwszym terminie)
Podstawa prawna: (§ 47, § 48, § 49, § 50, § 52 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Opolskiego / Uchwała nr 186/2016–2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. W brzmieniu nadanym przez § 1 Uchwały nr 167/2020-2024 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 11 kwietnia 2022 r.)
29.06.2023–12.07.2023 – sesja egzaminacyjna
●19.06.2023 – ostateczny termin akceptacji prac w APD przez promotorów
● 2.07.2023 – ostateczny termin zatwierdzania recenzji w APD przez promotorów i recenzentów
● 7.07.2023–17.09.2023 – termin wystawy dyplomowej w Galerii Sztuki współczesnej w Opolu

30.06 lub 3.07.2023 – transport prac dyplomowych do GSW w Opolu
3.07–5.07.2023 – montaż prac i aranżacja wystawy
6 i 7.07.2023 – obrony (tura lipcowa) godz. 9:00
7.07.2023 godz. 18:00 – wernisaż Dyplomy 2023 w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu
17.09.2023 – zakończenie wystawy
18.09.2023 – demontaż wystawy (transport prac 18.09.2023 lub 19.09.2023)

ETAP V
Obrony – tura wrześniowa (egzamin dyplomowy zdawany w terminie wrześniowym w świetle regulaminu studiów UO jest egzaminem w pierwszym terminie)
Podstawa prawna: (§ 47, § 48, § 49, § 50, § 52 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Opolskiego / Uchwała nr 186/2016–2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. W brzmieniu nadanym przez § 1 Uchwały nr 167/2020-2024 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 11 kwietnia 2022 r.)
01.09.2023–14.09.2023 – sesja egzaminacyjna poprawkowa
● 15.09.2023 – ostateczny termin akceptacji prac w APD przez promotorów
● 25.09.2023 – ostateczny termin zatwierdzania recenzji w APD przez promotorów i recenzentów
● 25.09–28.09.2023 – montaż i aranżacja wystawy
● 29.09.2023 – termin obron (tura wrześniowa) godz. 9.00
● 29.09.2023 – godz. 18:00 wernisaż Dyplomy 2023 w Galerii M / Galerii A4

ETAP VI
Obrony – drugi termin
Podstawa prawna: (§ 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 52 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Opolskiego / Uchwała nr 186/2016–2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. W brzmieniu nadanym przez § 1 Uchwały nr 167/2020-2024 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 11 kwietnia 2022 r.)
W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie, dziekan – na wniosek studenta złożony nie później niż siedem [7] dni od pierwszego wyznaczonego terminu egzaminu dyplomowego (lipcowego lub wrześniowego), wyznacza drugi termin egzaminu dyplomowego jako ostateczny. Drugi termin egzaminu dyplomowego powinien odbyć się nie później niż miesiąc po zakończeniu sesji poprawkowej.
● 14.10.2023 – ostateczny możliwy termin obrony pracy w drugim terminie (w świetle regulaminu studiów UO).

UWAGI:
Należy przestrzegać terminu 14 dni przed obroną przy wprowadzaniu danych pracy dyplomowej do APD i ich akceptacji przez promotora oraz 3 dni (roboczych) przed obroną przy zatwierdzaniu recenzji przez promotorów i recenzentów.