Dla przyszłości: sztuka w kierunku zrównoważonego rozwoju

Galeria M, Opole

Wernisaż 7 marca 2023 r., godz. 18.00

Artystki i artyści: David Giner Díaz, Alexandra Ieni, Marta Pieczonka, Natalia Polo Chocano, Gabriele Ruggieri, Karolina Saletnik, Sergio Sanchis Pérez, Martina Sanfratello, Jagoda Szymańska

Dla przyszłości: sztuka w kierunku zrównoważonego rozwoju to interdyscyplinarna wystawa powstałą w odpowiedzi na niektóre z 17 globalnych celów ustanowionych przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 r., aby zniwelować ubóstwo, chronić planetę i zapewnić wszystkim ludziom pokój i dobrobyt do 2030 r. Cele te odnoszą się do ekonomicznego, społecznego i środowiskowego wymiaru zrównoważonego rozwoju, z naciskiem na wyeliminowanie ubóstwa i głodu, poprawę zdrowia i edukacji, uczynienie miast bardziej zrównoważonymi oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

Wystawa w Galerii M jest efektem międzynarodowej współpracy uniwersytetów w Opolu, Walencji i Palermo w ramach projektu CreaLab, będącego częścią programu FITForthem. Na wystawie zostaną zaprezentowane projekty międzynarodowych artystów, studentów z trzech uniwersytetów, które dotyczą palących kwestii migracji, płci i zmiany klimatu, będących również głównym przedmiotem zainteresowania SDGs.

 

 

For the Future: Art Towards Sustainability

Gallery M, Opole

Opening March 7, 2023 at 6 p.m.

Artists: David Giner Díaz, Alexandra Ieni, Marta Pieczonka, Natalia Polo Chocano, Gabriele Ruggieri, Karolina Saletnik, Sergio Sanchis Pérez, Martina Sanfratello, Jagoda Szymańska

For the Future: Art Towards Sustainability is an interdisciplinary exhibition responding to some of the 17 global goals established by the United Nations in 2015 to end poverty, protect the planet, and ensure that all people enjoy peace and prosperity by 2030. These goals address the economic, social, and environmental dimensions of sustainable development, with a focus on ending poverty and hunger, improving health and education, making cities more sustainable, and combating climate change.

The show at the Gallery M is a result of international collaboration between the Universities of Opole, Valencia, and Palermo, within the frame of the CreaLab project, part of the FITForthem program. The exhibition will feature projects from participating international artists, students from three universities, that address pressing issues of migration, gender, and climate change, which are also the main focus of the SDGs.