Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych

Studia I stopnia – licencjat, studia dzienne, 3 lata (6 semestrów), uzyskany tytuł: licencjat sztuki.

Specjalność:

  • komunikacja wizualna

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej:

  • część artystyczna
  • część teoretyczna

Studia II stopnia – magisterskie, studia dzienne – 2 lata (4 semestry), uzyskany tytuł: magister sztuki.

Specjalność:

  • kurator sztuki,
  • mała forma rzeźbiarska z elementami ceramiki,
  • projektowanie graficzne i nowe media,
  • scenografia multimedialna,
  • visual communication.

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej:

  • część artystyczna
  • część teoretyczna.

Charakterystyka specjalności

Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

 

Specjalność – Komunikacja Wizualna

Specjalność Komunikacja Wizualna przygotowuje do samodzielnej pracy twórczej w wybranej dyscyplinie artystycznej, przekazywania informacji poprzez dzieło plastyczne. Opanowanie warsztatu artysty-projektanta umożliwia sprawne funkcjonowanie na rynku sztuki, także użytkowej (agencje reklamowe, studia poligraficzne, wydawnictwa oraz wszędzie tam gdzie niezbędna jest umiejętność połączenia wrażliwości plastycznej z umiejętnością biegłego i twórczego posługiwania się mediami cyfrowymi).

Absolwenci specjalności posiadają podstawową wiedzę z zakresu obsługi profesjonalnych aplikacji do edycji obrazu, tekstu i wideo oraz doświadczenie w tworzeniu autorskich projektów z obszaru projektowania graficznego, multimediów i fotografii. Potrafią pracować w zespole ludzi odpowiedzialnych za poszczególne etapy realizacji zadań złożonych. Zdobyte doświadczenie pozwala im na podjęcie pracy w charakterze projektanta graficznego, twórcy projektów multimedialnych oraz fotografa.

Wiodące przedmioty specjalnościowe: Projektowanie Graficzne, Multimedia, Fotografia.
Pracownie dyplomujące: Projektowanie Graficzne, Multimedia, Fotografia, Malarstwo, Rzeźba, Grafika

Studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Specjalność – Kurator Sztuki

Specjalność zapoznaje studentów z metodami i warsztatem pracy kuratora. Przygotowuje do pełnienia tej roli we współczesnych instytucjach sztuki i kultury, jak i poza nimi. Poszerza humanistyczne i artystyczne podstawy edukacji artystycznej o specjalistyczną wiedzę z zakresu wystawiennictwa, organizacji i realizacji projektów kuratorskich, zarządzania projektami w kulturze, funkcjonowania instytucji kultury, dokumentowania dzieł sztuki, a także gromadzenia zbiorów muzealnych i tworzenia kolekcji. Absolwent posiada wiedzę niezbędną do samodzielnej lub instytucjonalnej pracy kuratorskiej, potrafi realizować różnorodne projekty wystawiennicze i edukacyjne, zna i rozumie mechanizmy współczesnego obiegu i obecności sztuki, posiada też umiejętności związane z przygotowaniem i redakcją tekstów krytycznych. Jest wyposażony w kompetencje przydatne w prowadzeniu projektów, negocjacjach, pozyskiwaniu funduszy z różnorodnych źródeł, efektywnej współpracy z urzędami, samorządami oraz instytucjami pozarządowymi.

Specjalność – Projektowanie Graficzne i Nowe Media

Specjalność przygotowuje studenta do indywidualnej i zespołowej pracy twórczej na polu aktywności o charakterze tak artystycznym jak i użytkowym. Student zdobywa umiejętności praktycznego zastosowania współczesnych technik projektowania graficznego, klasycznych i cyfrowych technik animacyjnych, pracy ze sprzętem fotograficznym i wideo. Umie kreatywne wykorzystać potencjał zapisu cyfrowego w kontekście obrazów tak statycznych (fotografia) jak i ruchomych (wideo, animacja). Absolwenci dysponują zaawansowaną wiedzą z zakresu obsługi profesjonalnych aplikacji do edycji obrazu i tekstu, doświadczeniem pracy w profesjonalnych warunkach studyjnych (atelier) oraz umiejętnościami tworzenia autorskich projektów z zakresu projektowania graficznego, multimediów i fotografii. Sprawnie posługują się najnowszą, dostępną na rynku technologią, w pełni wykorzystując jej możliwości. Potrafią odnaleźć się w zespole ludzi odpowiedzialnych za poszczególne etapy realizacji projektów. Zdobyte doświadczenie pozwala im na podjęcie pracy w charakterze projektanta graficznego, twórcy projektów multimedialnych, zawodowego fotografa oraz uprawianie tzw. wolnego zawodu.

Przedmioty specjalnościowe:
– projektowanie graficzne,
– multimedia,
– fotomedia,
– realizacje multimedialne.

Specjalność – Mała Forma Rzeźbiarska z elementami ceramiki

Celem specjalności jest zaznajomienie z metodami i warsztatem pracy rzeźbiarza oraz przygotowanie do samodzielnej pracy twórczej. Specjalność wprowadza studenta w problematykę małego reliefu i kameralnych form przestrzennych. Przybliża zagadnienia związane z projektowaniem, modelowaniem i formowaniem małych form, a także daje możliwość poznania technik patynowania rzeźb, technologii odlewania w gipsie, metalu, betonie czy tworzywach sztucznych. Studenci zapoznają się z pracą w różnych materiałach rzeźbiarskich, technikami wykonywania form oraz technologiami niezbędnymi w procesie twórczym. Absolwenci potrafią w autorski sposób wykorzystywać oraz łączyć wybrane techniki i materiały, a także twórczo wykorzystywać ich właściwości. Umieją samodzielnie podejmować decyzje formalne, dysponują zaawansowanymi umiejętnościami z zakresu różnorodnych technik rzeźbiarskich i ceramicznych. Absolwenci mogą podjąć pracę w instytucjach kultury, otworzyć autorski warsztat artystyczny, prowadzą też kursy specjalistyczne z zakresu rzeźby i ceramiki, pracują jako animator kultury.

Przedmioty specjalnościowe:
– mała forma rzeźbiarska z elementami ceramiki,
– rzeźba intermedialna,
– instalacja rzeźbiarska.

Specjalność – Scenografia Multimedialna

Specjalność przygotowuje do samodzielnej pracy twórczej, poszerza też kompetencje absolwenta o wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i realizacji instalacji multimedialnych, scenografii i elementów scenograficznych opartych o najnowsze techniki obrazowania cyfrowego, znajdujących zastosowanie w działaniach, artystycznych, teatralnych, parateatralnych, scenicznych i estradowych. Studenci nabywają wiedzę i umiejętności związane z edycją i postprodukcją obrazu wideo, edycją grafiki cyfrowej, technikami animacyjnymi i wizualizacyjnymi, mappingiem 3D oraz VJingiem. Absolwenci są przygotowani do pracy w charakterze scenografów, asystentów scenografa, realizatorów wideo, projektantów grafiki i wizualizacji cyfrowych, projektantów grafiki ruchomej (motion-graphics), VJ’ów.

Przedmioty specjalnościowe:
– edytory wideo i grafiki 3D,
– kreacja przestrzeni multimedialnych,
– interaktywne działania multimedialne.

Specjalność – Visual Communication

In the era of communication, connectedness, visuals and information overload, the world needs not only skilled creators but also aware educators and inquisitive analysts. The master’s programme in Arts Education specializing in Visual Communication consists of three paths blended in one field.

They are grounded in the domains of art, education, and communication with a strong emphasis on visual arts. Nowadays, with abounding images and narratives, there is a constant need for a sound inquiry into the visual cultures as well as good artistry in the field. The development of creative skills in graphic design, printmaking, drawing and illustration is one of the main objectives of the programme.

The artistic craftsmanship, especially in digital environments, is supplemented by the emphasis on understanding and interpretation of contemporary art and artworks. This enables our students to become informed, conscious, and critical art educators. Last but not least, the skills to analyze communication processes (semiotics, semantics, rhetorics) are developed as well as the means to see the broader context of society and culture. We shape creators, educators, and communicators to work either in the art institutions or culture industries or in marketing and advertising spheres. Several areas of expertise include:

Graphic Design – the most crucial toolbox for any digital creator. Drawing and Illustration – developing the skills in manual craftsmanship constitutes a sound base of any artistic action, creation, and interpretation. Photo-media – capturing and manipulating the visual reality in frames both in- and outside of the atelier prepares the students to be professional among millions of amateur photographers.

Art and Arts Based Education – the history and theory of art and the education grounded in artistic methods and about arts adds the pedagogical skills to the curriculum. Introduction to Communication Studies – this course together with other communication and public relations courses compliment the art education with the communication studies knowledge and skills.

W związku z obowiązującymi na Uniwersytecie Opolskim przepisami dotyczącymi minimalnej liczby studentów w pojedynczej grupie zajęciowej, warunkiem otwarcia konkretnej specjalności jest utworzenie grupy liczącej od 12 do 15 osób.

 

Sylabusy przedmiotowe znajdują się w systemie USOS web i dostępne są z poziomu konta każdego studenta.