Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych

Studia I stopnia – licencjat, studia dzienne – 3 lata/6 semestrów,
uzyskany tytuł: licencjat sztuki.

Specjalność:

  • Komunikacja Wizualna.

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej:

  • część artystyczna,
  • część teoretyczna.

Studia II stopnia – magisterskie, studia dzienne – 2 lata/4 semestry,
uzyskany tytuł: magister sztuki.

Specjalność:

  • Kurator sztuki,
  • Projektowanie graficzne i nowe media,
  • Mała forma rzeźbiarska z elementami ceramiki,
  • Scenografia multimedialna.

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej:

  • część artystyczna,
  • część teoretyczna.

Charakterystyka specjalności

Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Specjalność – Komunikacja Wizualna

Specjalność Komunikacja Wizualna przygotowuje do samodzielnej pracy twórczej w wybranej dyscyplinie artystycznej, przekazywania informacji poprzez dzieło plastyczne. Opanowanie warsztatu artysty-projektanta umożliwia sprawne funkcjonowanie na rynku sztuki, także użytkowej (agencje reklamowe, studia poligraficzne, wydawnictwa oraz wszędzie tam gdzie niezbędna jest umiejętność połączenia wrażliwości plastycznej z umiejętnością biegłego i twórczego posługiwania się mediami cyfrowymi).

Absolwenci specjalności posiadają podstawową wiedzę z zakresu obsługi profesjonalnych aplikacji do edycji obrazu, tekstu i wideo oraz doświadczenie w tworzeniu autorskich projektów z obszaru projektowania graficznego, multimediów i fotografii. Potrafią pracować w zespole ludzi odpowiedzialnych za poszczególne etapy realizacji zadań złożonych. Zdobyte doświadczenie pozwala im na podjęcie pracy w charakterze projektanta graficznego, twórcy projektów multimedialnych oraz fotografa.

Wiodące przedmioty specjalnościowe: Projektowanie Graficzne, Multimedia, Fotografia.
Pracownie dyplomujące: Projektowanie Graficzne, Multimedia, Fotografia, Malarstwo, Rzeźba, Grafika

 

Studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Specjalność – Kurator Sztuki

Specjalność Kurator Sztuki zapoznaje studentów z metodami i warsztatem pracy kuratora oraz przygotowuje do pełnienia tej roli we współczesnych instytucjach sztuki i kultury, jak i poza nimi. Poszerza humanistyczne i artystyczne podstawy edukacji artystycznej o specjalistyczną wiedzę z zakresu wystawiennictwa, organizacji i realizacji projektów kuratorskich, zarządzania projektami w kulturze, funkcjonowania instytucji kultury, dokumentowania dzieł sztuki, a także gromadzenia zbiorów muzealnych i tworzenia kolekcji. Absolwent tej specjalności posiada wiedzę niezbędną do samodzielnej lub instytucjonalnej pracy kuratorskiej, potrafi realizować różnorodne projekty wystawiennicze i edukacyjne, zna i rozumie mechanizmy współczesnego obiegu i obecności sztuki, jak również posiada umiejętności związane z przygotowaniem i redakcją tekstów krytycznych. Zostaje wyposażony w kompetencje przydatne w prowadzeniu projektów, negocjacjach, pozyskiwaniu funduszy z różnorodnych źródeł, efektywnej współpracy z urzędami, samorządami oraz instytucjami pozarządowymi.

 

Specjalność – Projektowanie Graficzne i Nowe Media

Specjalność Projektowanie Graficzne i Nowe Media przygotowuje studenta do indywidualnej i zespołowej pracy twórczej na polu aktywności o charakterze zarówno artystycznym jak i użytkowym. W ramach specjalności student zdobywa umiejętności praktycznego zastosowania współczesnych technik projektowania graficznego, klasycznych i cyfrowych technik animacyjnych, pracy ze sprzętem fotograficznym i wideo. Równie istotnym pozostaje kreatywne wykorzystanie potencjału zapisu cyfrowego w kontekście obrazów zarówno statycznych (fotografia) jak i ruchomych (wideo, animacja). Absolwenci specjalności posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu obsługi profesjonalnych aplikacji do edycji obrazu i tekstu, doświadczenie pracy w profesjonalnych warunkach studyjnych (atelier) oraz umiejętność tworzenia autorskich projektów z zakresu projektowania graficznego, multimediów i fotografii.

 

Sprawnie posługują się najnowszą, dostępną na rynku, technologią w pełni wykorzystując jej możliwości.  Potrafią odnaleźć się w zespole ludzi odpowiedzialnych za poszczególne etapy realizacji projektów. Zdobyte doświadczenie pozwala im na podjęcie pracy w charakterze projektanta graficznego, twórcy projektów multimedialnych, zawodowego fotografa oraz uprawianie tzw. wolnego zawodu.

Przedmioty specjalnościowe:
– Projektowanie Graficzne,
– Multimedia,
– Fotomedia,
– Realizacje multimedialne

 

Specjalność – Mała Forma Rzeźbiarska z elementami ceramiki

Celem specjalności Mała Forma Rzeźbiarska z elementami ceramiki jest zaznajomienie z metodami i warsztatem pracy rzeźbiarza oraz przygotowanie do samodzielnej pracy twórczej. Specjalność ta wprowadza studenta w problematykę małego reliefu i kameralnych form przestrzennych. Przybliża zagadnienia związane z projektowaniem, modelowaniem i formowaniem małych form rzeźbiarskich, a także daje możliwość poznania technik patynowania rzeźb i technologii odlewania w gipsie, metalu, betonie czy tworzywach sztucznych. Na specjalności studenci zapoznają się z nowymi rozwiązaniami rzeźbiarskimi, ceramicznymi , projektowaniem i pracą w różnych materiałach rzeźbiarskich, technikami wykonywania form negatywowych oraz technologiami niezbędnymi w procesie twórczym. Absolwent potrafi w autorski sposób wykorzystywać oraz łączyć wybrane techniki i materiały, a także twórczo wykorzystywać ich właściwości. Potrafi samodzielnie podejmować decyzje formalne adekwatne do problematyki podejmowanej we własnych realizacjach. Posiada zaawansowane umiejętności z zakresu różnorodnych technik rzeźbiarskich i ceramicznych. Absolwent może podjąć pracę w instytucjach kultury, otworzyć autorski warsztat artystyczny, może prowadzić kursy specjalistyczne z zakresu rzeźby i ceramiki, pracować jako animator kultury.

Przedmioty specjalnościowe:
– Mała forma rzeźbiarska z elementami ceramiki,
– Rzeźba intermedialna,
– Instalacja rzeźbiarska.

 

Specjalność – Scenografia Multimedialna

Specjalność Scenografia Multimedialna przygotowuje do samodzielnej pracy twórczej, a także poszerza kompetencje absolwenta o wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i realizacji instalacji multimedialnych, scenografii i elementów scenograficznych opartych o najnowsze techniki obrazowania cyfrowego, znajdujących zastosowanie w działaniach, artystycznych, teatralnych, parateatralnych, scenicznych i estradowych. Rozwija wiedzę i umiejętności związane z edycją i post-produkcją obrazu wideo, edycją grafiki cyfrowej, technikami animacyjnymi i wizualizacyjnymi, mappingiem 3D oraz VJingiem.
Przedmioty specjalnościowe:
– Edytory wideo i grafiki 3D
– Kreacja przestrzeni multimedialnych
– Interaktywne działania multimedialne
Po zakończeniu studiów absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze: scenografa, asystenta scenografa, realizatora wideo, projektanta grafiki i wizualizacji cyfrowych, projektanta grafiki ruchomej (motion-graphics), VJ’a.

W związku z obowiązującymi na Uniwersytecie Opolskim przepisami dotyczącymi minimalnej liczby studentów w pojedynczej grupie zajęciowej, warunkiem otwarcia konkretnej specjalności jest utworzenie grupy liczącej od 12 do 15 osób.

 

Sylabusy przedmiotowe znajdują się w systemie USOS web i dostępne są z poziomu konta każdego studenta.