Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych

Studia I stopnia – licencjat, studia dzienne, 3 lata (6 semestrów), uzyskany tytuł: licencjat.

Specjalność:

  • komunikacja wizualna

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej:

  • część artystyczna
  • część teoretyczna

Studia II stopnia – magisterskie, studia dzienne – 2 lata (4 semestry), uzyskany tytuł: magister.

Specjalność:

  • kurator sztuki,
  • mała forma rzeźbiarska z elementami ceramiki,
  • projektowanie graficzne i nowe media,
  • scenografia multimedialna.

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej:

  • część artystyczna
  • część teoretyczna.

Charakterystyka specjalności

Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Specjalność – Komunikacja Wizualna
Specjalność Komunikacja Wizualna przygotowuje do samodzielnej pracy twórczej w wybranej dyscyplinie artystycznej, przekazywania informacji poprzez dzieło plastyczne. Opanowanie warsztatu artysty-projektanta umożliwia sprawne funkcjonowanie na rynku sztuki, także użytkowej (agencje reklamowe, studia poligraficzne, wydawnictwa oraz wszędzie tam gdzie niezbędna jest umiejętność połączenia wrażliwości plastycznej z umiejętnością biegłego i twórczego posługiwania się mediami cyfrowymi).

Absolwenci specjalności posiadają podstawową wiedzę z zakresu obsługi profesjonalnych aplikacji do edycji obrazu, tekstu i wideo oraz doświadczenie w tworzeniu autorskich projektów z obszaru projektowania graficznego, multimediów i fotografii. Potrafią pracować w zespole ludzi odpowiedzialnych za poszczególne etapy realizacji zadań złożonych. Zdobyte doświadczenie pozwala im na podjęcie pracy w charakterze projektanta graficznego, twórcy projektów multimedialnych oraz fotografa.

Wiodące przedmioty specjalnościowe: Projektowanie Graficzne, Multimedia, Fotografia.
Pracownie dyplomujące: Projektowanie Graficzne, Multimedia, Fotografia, Malarstwo, Rzeźba, Grafika

Studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
Specjalność – Kurator Sztuki
Specjalność zapoznaje studentów z metodami i warsztatem pracy kuratora. Przygotowuje do pełnienia tej roli we współczesnych instytucjach sztuki i kultury, jak i poza nimi. Poszerza humanistyczne i artystyczne podstawy edukacji artystycznej o specjalistyczną wiedzę z zakresu wystawiennictwa, organizacji i realizacji projektów kuratorskich, zarządzania projektami w kulturze, funkcjonowania instytucji kultury, dokumentowania dzieł sztuki, a także gromadzenia zbiorów muzealnych i tworzenia kolekcji. Absolwent posiada wiedzę niezbędną do samodzielnej lub instytucjonalnej pracy kuratorskiej, potrafi realizować różnorodne projekty wystawiennicze i edukacyjne, zna i rozumie mechanizmy współczesnego obiegu i obecności sztuki, posiada też umiejętności związane z przygotowaniem i redakcją tekstów krytycznych. Jest wyposażony w kompetencje przydatne w prowadzeniu projektów, negocjacjach, pozyskiwaniu funduszy z różnorodnych źródeł, efektywnej współpracy z urzędami, samorządami oraz instytucjami pozarządowymi.
Specjalność – Projektowanie Graficzne i Nowe Media
Specjalność przygotowuje studenta do indywidualnej i zespołowej pracy twórczej na polu aktywności o charakterze tak artystycznym jak i użytkowym. Student zdobywa umiejętności praktycznego zastosowania współczesnych technik projektowania graficznego, klasycznych i cyfrowych technik animacyjnych, pracy ze sprzętem fotograficznym i wideo. Umie kreatywne wykorzystać potencjał zapisu cyfrowego w kontekście obrazów tak statycznych (fotografia) jak i ruchomych (wideo, animacja). Absolwenci dysponują zaawansowaną wiedzą z zakresu obsługi profesjonalnych aplikacji do edycji obrazu i tekstu, doświadczeniem pracy w profesjonalnych warunkach studyjnych (atelier) oraz umiejętnościami tworzenia autorskich projektów z zakresu projektowania graficznego, multimediów i fotografii. Sprawnie posługują się najnowszą, dostępną na rynku technologią, w pełni wykorzystując jej możliwości. Potrafią odnaleźć się w zespole ludzi odpowiedzialnych za poszczególne etapy realizacji projektów. Zdobyte doświadczenie pozwala im na podjęcie pracy w charakterze projektanta graficznego, twórcy projektów multimedialnych, zawodowego fotografa oraz uprawianie tzw. wolnego zawodu.

Przedmioty specjalnościowe:
– projektowanie graficzne,
– multimedia,
– fotomedia,
– realizacje multimedialne.

Specjalność – Mała Forma Rzeźbiarska z elementami ceramiki
Celem specjalności jest zaznajomienie z metodami i warsztatem pracy rzeźbiarza oraz przygotowanie do samodzielnej pracy twórczej. Specjalność wprowadza studenta w problematykę małego reliefu i kameralnych form przestrzennych. Przybliża zagadnienia związane z projektowaniem, modelowaniem i formowaniem małych form, a także daje możliwość poznania technik patynowania rzeźb, technologii odlewania w gipsie, metalu, betonie czy tworzywach sztucznych. Studenci zapoznają się z pracą w różnych materiałach rzeźbiarskich, technikami wykonywania form oraz technologiami niezbędnymi w procesie twórczym. Absolwenci potrafią w autorski sposób wykorzystywać oraz łączyć wybrane techniki i materiały, a także twórczo wykorzystywać ich właściwości. Umieją samodzielnie podejmować decyzje formalne, dysponują zaawansowanymi umiejętnościami z zakresu różnorodnych technik rzeźbiarskich i ceramicznych. Absolwenci mogą podjąć pracę w instytucjach kultury, otworzyć autorski warsztat artystyczny, prowadzą też kursy specjalistyczne z zakresu rzeźby i ceramiki, pracują jako animator kultury.

Przedmioty specjalnościowe:
– mała forma rzeźbiarska z elementami ceramiki,
– rzeźba intermedialna,
– instalacja rzeźbiarska.

Specjalność – Scenografia Multimedialna
Specjalność przygotowuje do samodzielnej pracy twórczej, poszerza też kompetencje absolwenta o wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i realizacji instalacji multimedialnych, scenografii i elementów scenograficznych opartych o najnowsze techniki obrazowania cyfrowego, znajdujących zastosowanie w działaniach, artystycznych, teatralnych, parateatralnych, scenicznych i estradowych. Studenci nabywają wiedzę i umiejętności związane z edycją i postprodukcją obrazu wideo, edycją grafiki cyfrowej, technikami animacyjnymi i wizualizacyjnymi, mappingiem 3D oraz VJingiem. Absolwenci są przygotowani do pracy w charakterze scenografów, asystentów scenografa, realizatorów wideo, projektantów grafiki i wizualizacji cyfrowych, projektantów grafiki ruchomej (motion-graphics), VJ’ów.

Przedmioty specjalnościowe:
– edytory wideo i grafiki 3D,
– kreacja przestrzeni multimedialnych,
– interaktywne działania multimedialne.

W związku z obowiązującymi na Uniwersytecie Opolskim przepisami dotyczącymi minimalnej liczby studentów w pojedynczej grupie zajęciowej, warunkiem otwarcia konkretnej specjalności jest utworzenie grupy liczącej od 12 do 15 osób.

 

Sylabusy przedmiotowe znajdują się w systemie USOS web i dostępne są z poziomu konta każdego studenta.