Wyciąg Zarządzenia nr 49/2020 Rektora UO  z 18 maja 2020 r. w sprawie warunków i trybu zwolnienia z opłaty za usługi edukacyjne i inne opłaty pobierane przez Uniwersytet Opolski

Strona  www UO →Uczelnia → Akty prawne → Zarządzenia Rektora UO

§ 8

  1. Student lub cudzoziemiec może złożyć do rektora wniosek o rozłożenie na raty lub przedłużenie terminu wniesienia opłat, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-5. 
  2. Wprowadza się wzór wniosku o rozłożenie na raty lub przedłużenie terminu wniesienia opłat, o którym mowa w ust. 1, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia (patrz Wzory podań).
  3. O rozłożenie na raty lub przedłużenie terminu wniesienia opłat, o którym mowa w ust. 1, może ubiegać się student lub cudzoziemiec, w stosunku do którego występują szczególnie istotne okoliczności uniemożliwiające wniesienie opłaty w pełnej lub częściowej wysokości lub w terminie określonych odrębnym zarządzeniem rektora. 
  4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach studentowi lub cudzoziemcowi można rozłożyć na raty lub przedłużyć termin wniesienia opłat, o których mowa w ust. 1, pomimo niespełnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3.
  5. Wniosek, o którym w ust. 1 powinien zawierać dokumenty, które potwierdzają okoliczność, o której mowa w ust. 3.
  6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 powinny zostać sporządzone w języku polskim. W przypadku ich sporządzenia w języku innym niż język polski, należy przedstawić ich poświadczone tłumaczenie na język polski. 
  7. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć nie później niż 14 dni przed terminem uiszczenia właściwej opłaty. Wniosek należy złożyć w dziekanacie

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Termin złożenia wniosku nie podlega przywróceniu.

  1. Do wniosku o rozłożenie na raty lub przedłużenie terminu wniesienia opłat, o którym mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio § 6 ust. 2-4.