Rusza Rejestracja na Kursy Ogólnouczelniane.  Kursy są podzielone na trzy grupy: społeczne, humanistyczne i ogólne. Studenci w danym semestrze muszą wybrać kurs z konkretnej grupy kursów. Przed rejestracją warto zatem rozeznać się, z której grupy należy wybrać kurs. Oferta kursów dostępna jest wUSUSWeb. Najbliższe zapisy na zajęcia odbędą się w dwóch terminach:

I tura zapisów – 7–9 maja 2018 r.

II tura zapisów – 21–23 maja 2018 r.

Zgodnie regulaminem rejestracji student, który nie zarejestrował się na kurs ogólnouczelniany w I i II turze jest zmuszony do znalezienia wolnego miejsca na kursie, ale tylko do dnia rozpoczęcia semestru (nie ma możliwości zapisania się na kurs w trakcie semestru). Wyklucza się możliwość zmiany oraz rezygnacji z przedmiotu, chyba że student, na pisemny wiosek, uzyskał zgodę właściwego dziekana w porozumieniu z wydziałowym koordynatorem ECTS.

Wymagania dla  studentów 2 semestru 2017/18, licencjat:

* kursy zmienne do wyboru są wybierane z puli przedmiotów oferowanych przez inne instytuty UO, rejestracja przez system USOS; Student jest zobowiązany wybrać z oferty kursów, co najmniej jeden kurs z obszaru nauk humanistycznych (za 2 p. ECTS) i co najmniej dwa kursy z obszaru nauk społecznych (po 2 p. ECTS za kurs), zajęcia te poszerzają wiedzę humanistyczną i wiedzę z obszaru nauk społecznych. Kursy z obszaru nauk humanistycznych i społecznych student jest zobowiązany realizować w pierwszej kolejnościKurs 1(humanistyczny)…; Kurs 2 (społeczny)…; Kurs 3 (społeczny). . . 

Student jest zobowiązany, w ramach kursów ogólnouczelnianych, zrealizować w VI semestrze Kurs w języku nowożytnym, z obszaru kształcenia innego niż wiodący dla jego kierunku studiów. Kurs realizowany jest po zakończeniu lektoratów w wymiarze 30 godz. i 2 punktów ECTS.

Wymagania dla studentów 4 semestru 2017/18, licencjat:

**kursy zmienne do wyboru są wybierane z puli przedmiotów oferowanych przez inne instytuty UO, rejestracja przez system USOS; Student jest zobowiązany wybrać z oferty kursów, co najmniej jeden kurs z obszaru nauk humanistycznych (za 2 p. ECTS) i co najmniej dwa kursy z obszaru nauk społecznych (po 2 p. ECTS za kurs), zajęcia te poszerzają wiedzę humanistyczną i wiedzę z obszaru nauk społecznych. Kursy z obszaru nauk humanistycznych i społecznych student jest zobowiązany realizować w pierwszej kolejności: Kurs 1(humanistyczny)…; Kurs 2 (społeczny)…; Kurs 3 (społeczny). . .

Wymagania dla studentów 2 semestru 2017/18, studia mgr:

*** kursy zmienne do wyboru są wybierane z puli przedmiotów oferowanych przez inne instytuty UO od II do IV semestru; Student jest zobowiązany wybrać z oferty kursów, co najmniej jeden kurs z obszaru nauk humanistycznych (za 2 p. ECTS) i co najmniej dwa kursy z obszaru nauk społecznych (po 2 p. ECTS za kurs), zajęcia te poszerzają wiedzę humanistyczną i wiedzę z obszaru nauk społecznych. Kursy z obszaru nauk humanistycznych i społecznych student jest zobowiązany realizować w pierwszej kolejności: Kurs 1(humanistyczny)…; Kurs 2 (społeczny)…; Kurs 3 (społeczny). . .