1. Student, który w br. akademickim przystępuje do obrony pracy dyplomowej zobowiązany jest po uzyskaniu wszystkich zaliczeń do sprawdzenia ocen w systemie USOSweb i ich zgodność ze stanem faktycznym.
2. 2 tygodnie przed terminem obrony student jest zobowiązany (zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 1/2016): 1) złożyć w dziekanacie wydrukowaną z APD pracę w 2 egzemplarzach (dwustronnie drukowaną w miękkiej oprawie) oraz płytę CD z praca artystyczną podpisaną przez promotora (w sporadycznym przypadku płytę z pracą artystyczną można złożyć w ostatecznym terminie 5 dni przed datą obrony).

WAŻNE!!!
Przed złożeniem pracy proszę o sprawdzenie, czy zatwierdzony przez promotora temat jest tożsamy z tematem na stronie tytułowej oraz, czy system nadał na każdej stronie indywidualne numery kontrolne (oprócz strony z oświadczeniem).

Oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy – wypełnione – należy wkleić jako ostatnią stronę pracy (załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 1/2016). 2) uregulować zaległości finansowe.

3. Zgłosić ewentualną zmianę nazwiska.
4. W dniu rejestracji pracy dyplomowej:
– Dziekanat (nie później niż 5 dni roboczych przed obroną) udostępnia studentowi – w systemie USOSweb – elektroniczną kartę obiegową (instrukcja dla studentów znajduje się na stronie USOSweb /instrukcje/E-obiegówka/instrukcje dla studenta).
– 4 zdjęcia /format 4,5 x 6,5/,
– dowód wpłaty za dyplom w kwocie 60 zł na konto Uniwersytetu
nr rachunku bankowego:
75 1090 2138 0000 0001 3490 7499
Bank Zachodni WBK S.A.

Student może uzyskać na pisemny: odpis dyplomu j. obcym – wniosek wraz z dowodem wpłaty (40 zł) oraz suplement w j. angielskim.

W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w wyznaczonym terminie regulaminowym (30.09. ostatniego roku studiów – Regulamin UO § 36, pkt.1) należy złożyć w dziekanacie najpóźniej do 30 września (!!!) podanie o wydłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego (zaopiniowane przez promotora) (Regulamin UO § 36, pkt.2.)

(Szczegółowe informacje – str. www Wydziału Sztuki)