Komunikat nr 1/2019
Prodziekana Wydziału Sztuki z dnia 07.01.2019 r.
w sprawie organizacji sesji zimowej 2018/19

Sesja egzaminacyjna trwa od 30.01.2019 r. do 12.02.2019 r.

Sesja poprawkowa trwa od 18.02.2019 r. do 01.03.2019 r.

  1. Przypominam, że student, który nie mógł przystąpić do egzaminu z powodu braku zaliczenia traci termin, podobnie jak student, który nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia uznanego przez prodziekana.
  2. Regulamin Studiów UO nie przewiduje przedłużenia sesji z powodu braku zaliczeń, zatem wszystkie zaliczenia muszą być uzyskane najpóźniej (!) do końca sesji poprawkowej.
  3. Przypominam również, że student może ubiegać się o udzielenie urlopu od zajęć bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do jego udzielenia, a nie w momencie, gdy nie zaliczył semestru (Regulamin studiów UO).

Niedotrzymanie wyznaczonych terminów będzie traktowane jak rezygnacja ze studiów i uruchomi procedurę skreślenia z listy studentów (Regulamin studiów UO).

Opole, dn. 07.01.2019