Komunikat nr 2/2017
Prodziekana Wydziału Sztuki
w sprawie UKOŃCZENIA STUDIÓW I/II STOPNIA

Na podstawie art. 167a oraz art. 167b ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz.U. 2012.572 z późniejszymi zmianami), Statutu Uniwersytetu Opolskiego, Regulaminu Studiów UO
oraz Zarządzenia nr 7/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego, ustala się, co następuje:

1. Student powinien złożyć pracę i zdać egzamin dyplomowy nie później niż do końca września ostatniego
roku studiów. Na wniosek promotora lub studenta dziekan może przesunąć ten termin do dwóch miesięcy.
2. Edycja pracy (sposób cytowania, odnośniki do literatury, wykaz cytowanych prac itp.) powinna być zgodna z przyjętymi w danej dyscyplinie normami i uzgodniona z promotorem.
3. Strona tytułowa pracy powinna być napisana zgodnie z załączonym wzorem (załącznik 2 do Zarządzenia Rektora UO nr 7/2015)
Praca musi zawierać dwa streszczenia – w języku polskim i w języku angielskim, każde nieprzekraczające połowy strony.
4. Ostatnią stroną pracy musi być podpisane przez studenta oświadczenie stwierdzające, że praca została
wykonana samodzielnie (załącznik 3 do zarządzenia nr 7/2015). Oświadczenia nie należy wprowadzać do USOSweb.
5. Praca powinna być napisana czcionką o rozmiarze 12 pkt. (zaleca się czcionkę Times New Roman) Odstęp między liniami powinien wynosić 1,5 wiersza. Marginesy standardowe, po 2,5 cm każdy.
6. Praca powinna być wydrukowana na papierze A4, dwustronnie. Obowiązkowa forma oprawy introligatorskiej to „TERMOBINDOWANIE” – klejenie na gorąco (kartki złączone w sposób trwały, okładki cienkie, strona przednia przeźroczysta). Prace w twardej okładce i prace „bindowane” (kartki dziurkowane i łączone plastikowym grzbietem z uchwytami) – nie będą przyjmowane.
7. Dwa egzemplarze pracy dyplomowej teoretycznej w wersji papierowej, płyta CD podpisana przez promotora z pracą artystyczną, potwierdzenie wpłaty za dyplom, formularz osobowy monitoringu karier zawodowych absolwentów UO (www.kariera.uni.pl/monitoring), zdjęcia (6,5×4,5), należy złożyć w dziekanacie dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu.
– Elektroniczna karta obiegowa będzie uruchomiona przy rejestracji pracy dyplomowej w dziekanacie. (Należy zapoznać się z instrukcją umieszczoną na str. www Wydziału Sztuki w „Komunikatach”).
– Opłatę za dyplom uiścić (60,– zł ) przelewem na konto bankowe: Uniwersytet Opolski, Wydział Sztuki Pl. Kopernika 11A; 45-040 Opole: nr 75 1090 2138 0000 0001 3490 7499; tytuł wpłaty: Wydział Sztuki, za dyplom, nazwisko i imię.
– Złożyć w dziekanacie: dowód wpłaty za dyplom, 4 zdjęcia o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm (w
przypadku dodatkowego odpisu w języku obcym – 5 zdjęć).
– Złożyć kartę informacyjną o innych osiągnięciach do umieszczenie w suplemencie w j. polskim i angielskim z kompletem zaświadczeń.
– Na pisemny wniosek absolwenta Uczelnia wydaje dodatkowy odpis w języku obcym (angielskim, niemieckim) (40,– zł i dodatkowe zdjęcie) i odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.
8. Najpóźniej w dniu egzaminu należy oddać legitymację studencką.
9. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym (Regulamin Studiów UO).

Procedura procesu dyplomowania jest opisana w załączniku 1 do Zarządzenia Rektora UO nr 7/2015 – forma elektroniczna zarządzenia dostępna na stronie internetowej Wydziału Sztuki lub Uniwersytetu.

Opole, 12.10.2017 r. (wraz z póź. zmianami)

załączniki do pobrania (PDF)