Kalendarz OBRON 2020

I termin

16 czerwca termin wgrania prac dyplomowych do APD
26 czerwca – transport prac do GSW
27-28 czerwca – kwarantanna prac w GSW (sobota, niedziela)
28 czerwca – termin zatwierdzenia recenzji w APD
29 czerwca – 1 lipca – montaż prac (3 dni)
2 lipca 1 dzień obron (czwartek 9.0015.45)
3 lipca 2 dzień obron (piątek 9.0015.45)
6 lipca obrony w trybie zdalnym (poniedziałek 9.0015.00)
9 lipca termin wgrania dokumentacji prac dyplomowych na dysk UNI
27 lipca – demontaż prac (poniedziałek)
28 lipca – transport prac na wydział (wtorek)

II termin

2 września termin wgrania prac dyplomowych do APD
13 września – termin zatwierdzenia recenzji w APD
16 września drugi termin obron (środagodz. do ustalenia)
22 września termin wgrania dokumentacji prac dyplomowych na dysk UNI (wtorek)

 

Proszę zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi obsługi USOS w zakresie procesu dyplomowania

Poradniki

lub

apd.uni.opole.pl  – logowanie  -INFORMACJA – Instrukcje

 

  • Student powinien złożyć pracę i zdać egzamin dyplomowy nie później niż do końca września ostatniego roku studiów. 
  • Na wniosek promotora lub studenta dziekan może przesunąć ten termin do dwóch tygodni czyli max. do 15 października. 
  • Strona tytułowa pracy powinna być napisana zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora UO nr 1/2016) Praca musi zawierać dwa streszczenia – w języku polskim i w języku angielskim, każde nieprzekraczające połowy strony oraz słowa kluczowe w języku oryginału i angielskim (oraz w języku polskim, jeżeli język oryginału jest inny niż polski).
  • Ostatnią stroną pracy musi być podpisane przez studenta oświadczenie stwierdzające, że praca została wykonana samodzielnie (załącznik do Zarządzenia nr 28/2019 Rektora UO). Oświadczenia nie należy wprowadzać  do USOSweb.
  • Praca powinna być napisana czcionką o rozmiarze 12 pkt. (zaleca się czcionkę Times New Roman) Odstęp między liniami powinien wynosić 1,5 wiersza. Marginesy standardowe, po 2,5 cm każdy.
  • Praca powinna być wydrukowana na papierze A4, dwustronnie. Obowiązkowa forma oprawy introligatorskiej to „TERMOBINDOWANIE” – klejenie na gorąco (kartki złączone w sposób trwały, okładki cienkie, strona przednia przeźroczysta). Prace w twardej okładce i prace „bindowane” (kartki dziurkowane i łączone plastikowym grzbietem z uchwytami) – nie będą przyjmowane.

 

Do 16 czerwca należy wgrać prace dyplomowe teoretyczne do APD 

Najpóźniej  2 tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu należy złożyć w Dziekanacie dwa egzemplarze pracy dyplomowej teoretycznej w wersji papierowej wydrukowanej z APD, do której (przed termobindowaniem) student  dołącza oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy jako ostatnią stronę (Załącznik do Zarządzenia 28/2019 Rektora UO). Ze względu na zalecenia związane z epidemią, prace muszą odbyć dwudniową kwarantannę zanim zostaną zarejestrowane, dlatego bezwzględnie należy dotrzymać ww. terminu.

Do 25 czerwca mają zostać wpisane do USOS oceny z zaliczeń i egzaminów.

28 czerwca mija termin zatwierdzenia recenzji przez promotorów i recenzentów w APD.

Opłatę za dyplom (60 zł) uiścić przelewem na konto bankowe: Uniwersytet Opolski, Wydział Sztuki Pl. Kopernika 11A; 45-040 Opole: nr 75 1090 2138 0000 0001 3490 7499; tytuł wpłaty: Wydział Sztuki, za dyplom, nazwisko i imię.

Na wniosek studenta  Uczelnia wydaje odpis dyplomu w języku obcym (angielskim, niemieckim) i odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski. Opłatę za odpis dyplomu (40 zł) uiścić przelewem na konto bankowe: Uniwersytet Opolski, Wydział Sztuki Pl. Kopernika 11A; 45-040 Opole: nr 75 1090 2138 0000 0001 3490 7499; tytuł wpłaty: Wydział Sztuki, za dyplom, nazwisko i imię.

Potwierdzenie wpłaty za dyplom (ewentualnie odpis w j. obcym), wypełniony elektronicznie formularz osobowy monitoringu karier zawodowych absolwentów UO www.kariera.uni.opole.pl/monitoring/, podania o odpisy w j. obcym, kartę informacyjną o innych osiągnięciach do umieszczenie w suplemencie w j. polskim i angielskim z kompletem zaświadczeń należy przesłać e-mailem do Dziekanatu najpóźniej dwa tygodnie przed obroną, najlepiej jako komplet wszystkich dokumentów.

Elektroniczna karta obiegowa będzie uruchomiona przy rejestracji pracy dyplomowej w dziekanacie. 

W dniu egzaminu należy oddać legitymację studencką (studia II stopnia).

Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym (Regulamin Studiów UO).