Proszę zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi obsługi USOS z zakresie  procesu dyplomowania

str. www UO – Struktura – Centrum Informatyczne – Usługi – USOS – poradniki lub str. www UO-Struktura – Centrum Informatyczne – POMOC – Poradniki apd.uni.opole.pl – logowanie – INFORMACJA – Instrukcje

  1. Student powinien złożyć pracę i zdać egzamin dyplomowy nie później niż do końca września ostatniego roku studiów. 
  2. Na wniosek studenta, promotora lub przewodniczącego komisji egzaminacyjnej obrona może odbyć się w formie zdalnej. Wniosek należy złożyć najpóźniej 14 dni przed datą obrony (wzór wniosku Zarządzenie nr 59/2020 Rektora UO z dnia 27 maja 2020).
  3. Na wniosek promotora lub studenta dziekan może przesunąć termin obrony do dwóch tygodni od daty zakończenia sesji poprawkowej.
  4. Strona tytułowa pracy powinna być napisana zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora UO nr 2/2016) https://monitor.uni.opole.pl/zarzadzenie/zasady-przygotowania-i-archiwizacji-prac-dyplomowych-magisterskich-licencjackich-i-inzynierskich-w-uniwersytecie-opolskim-2/
  5. Praca musi zawierać dwa streszczenia – w języku polskim i w języku angielskim, każde nieprzekraczające połowy strony oraz słowa kluczowe w języku oryginału i angielskim (oraz w języku polskim, jeżeli język oryginału jest inny niż polski).
  6. Ostatnią stroną pracy musi być podpisane przez studenta oświadczenie stwierdzające, że praca została wykonana samodzielnie (załącznik do Zarządzenia nr 28/2019 Rektora UO). Oświadczenia nie należy wprowadzać do USOSweb. https://monitor.uni.opole.pl/zarzadzenie/zmiana-zasad-przygotowania-i-archiwizacji-prac-dyplomow 

– Edycja pracy (sposób cytowania, odnośniki do literatury, wykaz cytowanych prac itp.) powinna być zgodna z przyjętymi w danej dyscyplinie normami i uzgodniona z promotorem.
– Praca powinna być napisana czcionką o rozmiarze 12 pkt. (zaleca się czcionkę Times New Roman) Odstęp między liniami powinien wynosić 1,5 wiersza. Marginesy standardowe, po 2,5 cm każdy.
Praca powinna być wydrukowana na papierze A4, dwustronnie. Obowiązkowa forma oprawy introligatorskiej to „TERMOBINDOWANIE” – klejenie na gorąco (kartki złączone w sposób trwały, okładki cienkie, strona przednia przeźroczysta). Prace w twardej okładce i prace „bindowane” (kartki dziurkowane i łączone plastikowym grzbietem z uchwytami) – nie będą przyjmowane.

Najpóźniej 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu należy złożyć w Dziekanacie:

1)  dwa egzemplarze pracy dyplomowej teoretycznej w wersji papierowej wydrukowanej z APD, do której (przed termobindowaniem) student  dołącza oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy jako ostatnią stronę (Załącznik nr2 do Zarządzenia 28/2019 Rektora UO);

2)  potwierdzenie wpłaty za dyplom (ewentualnie odpis w j. obcym);

3)  wypełniony formularz osobowy monitoringu karier zawodowych absolwentów UO www.kariera.opole.uni.pl/monitoring ;

4) podanie o odpisy w j. obcym;

5) kartę informacyjną o innych osiągnięciach do Suplementu w j. polskim i ang. z zaświadczeniami 

(Dokumenty nr 2-5 można  też przesłać e- mailem do Dziekanatu najpóźniej dwa tygodnie przed obroną, najlepiej jako komplet wszystkich dokumentów.

Informacje dotyczące postepowania z dokumentacją pracy artystycznej będą przekazane w odrębnym komunikacie.

  • Opłatę za dyplom uiścić (60 zł ) przelewem na konto bankowe: Uniwersytet Opolski, Wydział Sztuki Pl. Kopernika 11A; 45-040 Opole: nr 75 1090 2138 0000 0001 3490 7499; tytuł wpłaty: Wydział Sztuki, za dyplom, nazwisko i imię.

Na wniosek studenta  Uczelnia wydaje odpis dyplomu w języku obcym i odpis Suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski. 

Osoby przyjęte na studia przed 2018 r. oraz w roku akademickim 2018/19 wnoszą opłatę za odpis dyplomu w j. obcym. Opłatę za odpis dyplomu uiścić (40 zł ) przelewem na konto bankowe: Uniwersytet Opolski, Wydział Sztuki

Pl. Kopernika 11A; 45-040 Opole: nr 75 1090 2138 0000 0001 3490 7499; tytuł wpłaty: Wydział Sztuki, za dyplom, nazwisko i imię. Osoby , które rozpoczęły studia  w roku akademickim 2019/20 otrzymują  odpis dyplomu w j. obcym bezpłatnie.

 

  • Elektroniczna karta obiegowa będzie uruchomiona przy rejestracji pracy dyplomowej w dziekanacie. 
  • W dniu egzaminu należy oddać legitymację studencką (studia II stopnia).