ETAP I – Wybór promotorów

  • Do 15 października wybór pracowni dyplomowych, przypisanie w systemie USOS dyplomantów do wybranych promotorów (utworzenie grup seminaryjnych).
  • Po tym terminie zmiana promotora możliwa na wniosek skierowany do koordynatora kierunku (mgr Krzysztof Kowalski).

ETAP II – Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych

Podstawa prawna:

–  Temat pracy dyplomowej ustala promotor ze studentem najpóźniej przed rozpoczęciem ostatniego semestru studiów (§26, ust 3 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Opolskiego/Uchwała nr 186/201602020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.)

–  Tematy i ich ewentualne zmiany, promotora oraz recenzentów prac dyplomowych zatwierdza Kolegium dziekańskie (Uchwała Senatu nr 198/2019-2020 z dnia 5.05.2020 r. tekst jednolity z dnie 30.03.2021 r.)

29.01.2021 – Termin zgłoszenia tematów i tytułów prac dyplomowych przez promotorów

  • Najpóźniej tego dnia promotorzy zgłaszają elektronicznie do dr hab. Kazimierza Ożoga, odpowiedzialnego za koordynację procesu dyplomowania, temat i tytuł pracy dyplomowej. Zgłoszenia dokonuje promotor, nie dyplomant.
  • Wraz z tematem i tytułem promotor zgłasza propozycję recenzenta pracy dyplomowej.
  • Tworzony wykaz jest dostępny dla promotorów i recenzentów w formie  elektronicznej.

02.02.2021 – Zatwierdzenie tematów i recenzentów przez Radę Instytutu

ETAP III – Dopuszczenia

Podstawa prawna:

–  Wewnętrzne ustalenia wydziałowe – decyzja dziekana

02.02.2021 – Przygotowanie danych i materiałów do dopuszczeń

  • najpóźniej tego dnia promotorzy wgrywają do imiennych folderów na dyskuUNI komplet materiałów niezbędnych do dopuszczenia swoich dyplomantów.

08.02.2021 – Dopuszczenia do dyplomów, studentów studiów I stopnia (lic.) godz. 9.00 (on-line)

09.02.2021 – Dopuszczenia do dyplomów, studentów studiów II stopnia (mgr) godz. 9.00 (on-line)

22.02.2021 – Dopuszczenia (drugi termin) do dyplomów studentów studiów I i II stopnia (lic/mgr) godz. 9.00 (on-line)

25.04.2021 Ostateczny termin zgłaszania zmian tematów i tytułów prac dyplomowych

28.04.2021  Posiedzenie Kolegium dziekańskiego i zatwierdzenie tematów i tytułów prac dyplomowych w roku akademickim 2020/21

ETAP IV – Obrony pierwszy termin

Podstawa prawna:

– Student powinien złożyć prace dyplomową (jeżeli jest przewidziana w planie studiów) i złożyć egzamin dyplomowy (jeżeli jest przewidziany) nie  później niż do końca września ostatniego roku studiów. (§27, ust 1 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Opolskiego/ Uchwała nr 186/201602020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.)

17.06.2021 – deadline akceptacji prac w APD przez promotorów

26.06.2021 – deadline zatwierdzenia recenzji w APD przez promotorów i recenzentów

02.07.2021–25.07.2021 – rezerwacja galerii

  • 25 lub 28.06.2021 – transport prac
  • 28.06-01.07 – montaż prac

01-02.07.2021 OBRONY (od godz. 9.00)

02.07.2021 godz. 18.00 – wernisaż

ETAP V – Obrony drugi termin

Podstawa prawna:

–  W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu 

w ustalonym terminie dziekan wyznacza drugi termin egzaminu dyplomowego jako ostateczny. (§31, ust 1 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Opolskiego/ Uchwała nr 186/201602020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.)

– Powtórny egzamin powinien odbyć się nie później niż miesiąc po zakończeniu sesji poprawkowej. (§31, ust 2 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Opolskiego/ Uchwała nr 186/201602020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.)

06.09.2021 –  deadline akceptacji prac w APD przez promotorów

16.09.2021 –  deadline zatwierdzenia recenzji w APD przez promotorów i recenzentów

20.09.2021 –  II termin obron

  • data graniczna dla II terminu obron

–  w świetle Regulaminu studiów najpóźniej do tego dnia można przeprowadzić obrony 2021

UWAGI:

– Bezwzględnie należy przestrzegać 14 dni przed obroną przy wprowadzaniu danych pracy dyplomowej do APD i 3 dni (roboczych) na wprowadzenie recenzji.