ETAP I

Wybór promotorów

 • Do 15 października wybór pracowni dyplomującej, przypisanie w systemie USOS dyplomantów do wybranych promotorów (utworzenie grup seminaryjnych). 
 • Po tym terminie zmiana pracowni możliwa na wniosek skierowany do koordynatora kierunku (mgr Krzysztof Kowalski).

 

ETAP II

Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych

Podstawa prawna:

 • Temat pracy dyplomowej ustala promotor ze studentem najpóźniej przed rozpoczęciem ostatniego semestru studiów (§ 26, ust 3. Regulaminu Studiów Uniwersytetu Opolskiego / Uchwała nr 186/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.)
 • Tematy i ich ewentualne zmiany, promotora oraz recenzentów prac dyplomowych zatwierdza rada instytutu, do którego przypisany jest kierunek studiów. ( § 26, ust 6. Regulaminu Studiów Uniwersytetu Opolskiego / Uchwała nr 186/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.)

29.01.2021 – Termin zgłoszenia tematów i tytułu prac dyplomowych przez promotorów

 • Najpóźniej tego dnia promotorzy zgłaszają elektronicznie (do Kazimierza Ożoga – odpowiedzialnego za koordynację procesu dyplomowania) temat i tytuł pracy dyplomowej. Zgłoszenia dokonuje promotor, nie dyplomant. 
 • Wraz z tematem i tytułem promotor zgłasza propozycję recenzenta pracy dyplomowej. 
 • Tworzony wykaz jest dostępny dla promotorów i recenzentów w formie elektronicznej.  

02.02.2020 – Zatwierdzenie tematów i recenzentów przez Radę Instytutu (specjalne posiedzenie Rady Instytutu)

03.02.2021 – 16.02.2021 – sesja egzaminacyjna

 

ETAP III 

Dopuszczenia

02.02.2021 – Przygotowanie danych i materiałów do dopuszczeń 

 • najpóźniej tego dnia promotorzy wgrywają komplet materiałów niezbędnych do dopuszczenia swoich dyplomantów do imiennych folderów na dyskuUNI.

08.02.2020 – Dopuszczenia do dyplomów (dzień pierwszy) godz. 9:00 (on-line)

09.02.2020 – Dopuszczenia do dyplomów (dzień drugi) godz. 9:00 (on-line)

17.02.2021 – 23.02.2021 – sesja egzaminacyjna poprawkowa

22.02.2021 – Drugi termin dopuszczenia do dyplomów, godz. 9:00 (on-line)

24.05.2021 – Ostateczny termin zgłaszania zmian tytułów prac dyplomowych

25.05.2021 – Posiedzenie Rady Instytutu i zatwierdzenie zmiany tytułów prac dyplomowych

 

ETAP IV

Obrony – pierwszy termin

Podstawa prawna:

 • Student powinien złożyć pracę dyplomową (jeżeli jest przewidziana w planie studiów) i zdać egzamin dyplomowy (jeżeli jest przewidziany) nie później niż do końca września ostatniego roku studiów. ( § 27, ust 1. Regulaminu Studiów Uniwersytetu Opolskiego / Uchwała nr 186/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.)

17.06.2021 – ostateczny termin akceptacji prac w APD przez promotorów

27.06.2021 – ostateczny termin zatwierdzania recenzji w APD przez promotorów i recenzentów

2.07.2020–25.07.2021 – rezerwacja galerii 

 • 25 lub 28.06.2021 – transport prac dyplomowych do galerii
 • 28.06–1.07 – montaż prac

1–2.07.2021 – obrony (od godz. 9.00)

2.07.2021 godz. 18.00 wernisaż wystawy “Dyplomy 2021” 

 

ETAP V

Obrony – drugi termin

Podstawa prawna: 

 • W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie dziekan wyznacza drugi termin egzaminu dyplomowego jako ostateczny. ( § 31, ust 1. Regulaminu Studiów Uniwersytetu Opolskiego / Uchwała nr 186/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.)
 • Powtórny egzamin powinien odbyć się nie później niż miesiąc po zakończeniu sesji poprawkowej. ( § 31, ust 2. Regulaminu Studiów Uniwersytetu Opolskiego / Uchwała nr 186/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.)

Termin nie ustalony – ostateczny termin akceptacji prac w APD przez promotorów

Termin nie ustalony – ostateczny termin zatwierdzania recenzji w APD przez promotorów i recenzentów

Termin nie ustalony – II termin obron 

14.10.2021 data graniczna dla II terminu obron 

 • w świetle Regulaminu Studiów najpóźniej tego dnia można przeprowadzić obrony 2021

 

UWAGI: 

 • Bezwzględnie należy przestrzegać terminu 14 dni przed obroną przy wprowadzaniu danych pracy dyplomowej do APD i 3 dni (roboczych) na wprowadzenie recenzji.